Prawo Pracy 2014 w praktyce

 • Prawo pracy

 • Zasady naliczania wynagrodzeń

 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Teczka kadrowca.
  Dokumentacja kadrowa od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

 • Czas pracy w praktyce

Prawo Pracy 2014 w praktyce

Kalendarz

Przepraszamy, ale obecnie nie mamy zaplanowanych szkoleń w formule otwartej na powyższy temat. Możemy jednak zrealizować go dla Państwa w formule wewnętrznej.

Program oraz metodologia prowadzenia szkolenia będą mogły zostać dopasowane do Państwa oczekiwań, potrzeb i specyfiki funkcjonowania firmy. Szkolenia w tej formule organizujemy nawet dla 4 osób.

Jeśli chcecie być Państwo informowani na bieżąco o naszej ofercie to zapraszamy do subskrybcji newslettera.

Program szkolenia

I. Źródła prawa pracy, kolejność i zasady stosowania

1. Kodeks pracy i przepisy wykonawcze

2. Pragmatyki pracownicze

3. Zakładowe prawo pracy: układy zbiorowe, regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń: zasady tworzenia i stosowania

II. Stosunek pracy: nawiązanie, zmiana, ustanie zatrudnienia pracowniczego

1. Podstawy prawne nawiązania stosunku pracy

2. Umowa o pracę, a obowiązki bezpośredniego przełożonego związane z dopuszczeniem pracownika do pracy

3. Rodzaje umów o pracę

 • rodzaje umów o pracę: na okres próbny, na czas określony, na czas świadczenia określonej pracy, na czas nieokreślony
 • obowiązki  pracodawcy oraz kierownika-bezpośredniego przełożonego wobec nowozatrudnionych pracowników, a w szczególności: zapoznanie z prawem zakładowym  i zasadami etyki zawodowej, z zakresem obowiązków, szkolenia wstępne BHP,  informowanie o ryzyku i zagrożeniach na stanowisku pracy, zapoznanie z przepisami o niedyskryminacji i niestosowaniu mobbingu w środowisku pracy
 • treść umowy o pracę (w tym dodatkowe klauzule w treści umów o pracę np. w tzw. kontrakcie menadżerskiej, klauzule o odpowiedzialności materialnej, o zakazie konkurencji, o terminach wypowiedzenia, klauzule dotyczące wynagradzania za godzina ponadwymiarowe w umowach zawieranych na część etatu),
 • dodatkowa, pozaumowne informacja o warunkach zatrudnienia: informacje obowiązkowe i fakultatywne (np. dotyczące obowiązków związanych z zarządzaniem pracownikami)

4. Dokumentacja pracownicza. Współpraca kadry kierowniczej i służb kadrowych w tym zakresie. Wzory dokumentów i sposób ich wypełniania

 • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
 • rodzaje dokumentów, w tym dotyczące posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, zasady ich przechowywania, dostęp do dokumentów przez pracownika i bezpośredniego przełożonego, a ochrona danych osobowych
 • zadania i rola kadry kierowniczej  w prawidłowym tworzeniu oraz obiegu dokumentacji pracowniczej (dokumenty warunkujące dopuszczenie do pracy,  dot. urlopów pracowniczych, zwolnienia z pracy i ich dokumentowanie harmonogramy pracy, ewidencja czasu pracy, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, kontrola trzeźwości – procedury, dokumentacja związana z wypadkami w pracy)
 • obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych

5. Dokonywanie zmian w treści umowy o pracę, a dopuszczalne zmiany warunków zatrudnienia nie wymagające zmian w treści umowy z pracownikiem

 • zmiana za obopólną zgodą stron: aneks do umowy w formie porozumienia zmieniające warunki płacy lub pracy
 • wypowiedzenie pracodawcy zmieniające warunki pracy i płacy
 • jednostronne powierzenie pracownikowi na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym  innej pracy niż wynikająca z zakresu obowiązków danego pracownika bez konieczności  zmiany treści indywidualnej umowy o pracę
 • zmiany warunków zatrudnienia w związku z indywidualnym wnioskiem pracownika 

6. Umowa o zakazie konkurencji

 • w czasie trwania zatrudnienia
 • obowiązująca po ustaniu zatrudnienia u danego pracodawcy

7. Podstawowe prawa i obowiązki pracownika, w tym osób na stanowiskach kierowniczych

 • obowiązki określone kodeksem pracy
 • obowiązki  dotyczące zajmowanego stanowiska pracy, wynikające z umowy o pracę, regulaminu pracy oraz karty stanowiskowej (indywidualnego zakresu obowiązków)
 • obowiązki  dotyczące zachowania tajemnicy służbowej, w tym przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w firmie
 • wykonywanie poleceń wykraczających poza zakres obowiązków wynikających z zajmowanego stanowiska
 • bezprawna odmowa wykonania pracy przez pracownika oraz omówienie sytuacji, w których prawo pracy dopuszcza odmowę wykonania polecenia służbowego

8. Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy. Jak rozpoznać i jak zapobiegać – podstawowe informacje

9. Ustanie zatrudnienia: wygaśnięcie i rozwiązanie umowy o pracy

 • Sytuacje, w których dochodzi do wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
 • Treść i forma oświadczenia woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Obowiązkowe konsultacje ze związkami zawodowymi przed dokonaniem wypowiedzenia umowy
 • Okresy wypowiedzenia (w przypadku umowy na okres próbny, na czas określony, na zastępstwo, na czas nieokreślony)

10. Przyczyny i sytuacje, w których można dokonać wypowiedzenia umowy o pracę, a kiedy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia: przykłady, orzecznictwo Sądu Najwyższego, interpretacje Państwowej Inspekcji Pracy

 • Zwolnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy: grupowe i indywidualne, zakres ochrony pracowników przed zwolnieniami
 • Rola kadry kierowniczej średniego szczebla w typowaniu pracowników do zwolnienia z pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika. Przyczyny, wymagane procedury
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę bez winy pracownika. Przyczyny, wymagane procedury
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

11. Treść świadectwo pracy i zasady wydawania świadectw pracownikom – najczęściej pojawiające się problemy związane z rozwiązaniem stosunku pracy – dyskusja, omówienie przepisów i orzecznictwa SN

III. Urlopy wypoczynkowe i urlopy bezpłatne

1. Ustalenie prawa do urlopu przy pierwszej pracy

2. Wymiar urlopów wypoczynkowych i terminy na udzielenie urlopu po zmianach w kodeksie pracy

3. Planowanie urlopów. Rola kadry kierowniczej w planowaniu urlopów wypoczynkowych

4. Udzielanie urlopów wypoczynkowych

 • urlop w okresie wypowiedzenia
 • urlop pracownika zatrudnionego w zadaniowym oraz równoważnym systemie czasu pracy
 • odwołanie pracownika z urlopu
 • przerwa w wykorzystaniu urlopu

5. Urlop zaległy

6. Urlop na żądanie

7. Obowiązki  i uprawnienia kadry kierowniczej w zakresie udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych podległych pracowników

8. Urlop bezpłatny: kiedy można udzielić i czy jest wliczany do okresów zatrudnienia, od których zależą uprawnienia pracownicze

IV. Wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy

1. Prawo do wynagrodzenia. Równe traktowanie w zatrudnieniu, a ochrona wynagrodzenia za prace

2. Składniki wynagrodzenia za pracę

3. Wynagrodzenie za czas przestoju

4. Inne świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu umowy o pracę

5. Roszczenia ze stosunku pracy o niewypłacone lub zaniżone wynagrodzenie, w tym z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz interpretacje organów kontroli

V. Uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym nowe przepisy obowiązujące od października 2013

1. Ochrona zatrudnienia kobiet w ciąży

2. Urlopy macierzyńskie i dodatkowe urlopy macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013

3. Nowy rodzaj urlopu od 17 czerwca 2013: urlop rodzicielski

 • wymiar urlopu rodzicielskiego
 • dzielenie ww. urlopu na części
 • zasady udzielania ww. urlopu matce dziecka
 • zasady udzielania ww. urlopu ojcu dziecka
 • rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

4. Urlop ojcowski – najnowsze interpretacje resortu pracy

5. Zmiana wymiaru czasu pracy w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Sytuacje,  w których zgodnie z ostatnią  nowelizacją kodeksu pracy można odmówić pracownikowi łączenia takich urlopów z pracą na część etatu.

6. Urlop wychowawczy po zmianach w 2013 oraz zmiana wymiaru czasu pracy, w okresie w którym pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wychowawczego

7. W pływ urlopu wychowawczego na  przedawnienie urlopu wypoczynkowego po ostatnich zmianach kodeksu pracy

8. Pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem

VI. Odpowiedzialność pracownika : porządkowa i materialna

1. Rodzaje kar porządkowych i tryb postępowania przy nakładaniu kar porządkowych – omówienie na przykładach, orzecznictwo SN

2. Rola i zadania kierownika - bezpośredniego przełożonego w procesie stosowania kar porządkowych

3. Odpowiedzialność materialna

 • szkoda wyrządzona pracodawcy z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania obowiązków pracowniczych
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi, w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej

4. Zasady ponoszenia odpowiedzialności z zakresu prawa pracy oraz odpowiedzialności karnej i cywilnej osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz pracodawcy
        
CZAS PRACY – PLANOWANIE I ROZLICZANIE

1. Czas pracy 2014: doba pracownicza oraz inne podstawowe pojęcia z uwzględnieniem ostatnich zmian kodeksu  pracy

2. Dyżury  i rekompensata za czas dyżuru

3. Podróż służbowa – jak rozliczyć czas pracy w 2014, w trakcie takiej podróży. Przykłady, orzeczenia SN

4. Stosowanie okresów rozliczeniowych i możliwość ich przedłużenia do 12 miesięcy po zmianach w prawie w 2013 - przykłady

5. Minimalne nieprzerwane okresy odpoczynku (11 godzinny dobowy oraz 35 godzinny tygodniowy) i ich wpływ na planowanie czasu pracy

6. Systemy czasu pracy

 • podstawowy, równoważne, zadaniowy
 • indywidualne systemy czasu pracy
 • nowe regulacje o czasie pracy: przerywany oraz ruchomy czas pracy w 2014

7. Praca zmianowa: planowanie, rozliczanie z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wypoczynku dobowym i tygodniowym czasu pracy

8. Praca w soboty i inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy

9. Praca w niedziele i święta

10. Praca w porze nocnej, w tym kogo nie wolno zatrudniać w porze nocnej oraz dodatki przysługujące z tytułu pracy w porze nocnej

11. Praca w godzinach nadliczbowych i zasady jej rekompensowania

 • kiedy przysługuje 50 % dodatek za godziny nadliczbowe
 • kiedy przysługuje 100 % dodatek za godziny nadliczbowe
 • kiedy pracownikowi i w jakim wymiarze przysługuje czas wolny za nadgodziny ( na wniosek pracownika lub bez wniosku)  przykłady, orzecznictwo, interpretacje PIP

12. Konsekwencja naruszenia doby pracowniczej – interpretacje organów kontroli.

13. Tworzenie harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych grup pracowników – ćwiczenia

14. Czas pracy, a podnoszenie kwalifikacji i szkolenie pracowników

 • szkolenie w związku ze skierowaniem przez pracodawcę
 • szkolenie za zgodą pracodawcy
 • umowy szkoleniowe

15. Czas pracy kadry kierowniczej

16.  Podsumowanie: obowiązki kadry kierowniczej – bezpośredniego przełożonego – w zakresie planowania, zlecania  i rozliczania czasu pracy podległych pracowników

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: